Collection RG001/2555 - University Photographs Collection

ภาพพระสงฆ์ 5 รูป กำลังเดินผ่านนักศึกษา ร.2 ร.4 ร.5 ร.6 ร.7 ร.12 ร.13 ร.20 ร.25
Results 1 to 10 of 44 Show all

Identity area

Reference code

RG001/2555

Title

University Photographs Collection

Date(s)

  • 2014 - (Accumulation)

Level of description

Collection

Extent and medium

กำลังนับ

Name of creator

(1993)

Administrative history

ประวัติความเป็นมา
กองกลางเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยด้านบริหารงานทั่วไป เริ่มดำเนินงานตั้งแต่มีการก่อตั้งสถาบัน เทคโนโลยีการเกษตร เมื่อปีพุทธศักราช 2518 จนได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

วันที่ 8 มีนาคม 2536

กองกลางมีฐานะเป็นกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ในสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2536 โดยแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดีดังนี้
1. กองกลาง
2. กองกิจการนักศึกษา
3. กองบริการการศึกษา
4. กองแผนงาน
5. กองห้องสมุด

วันที่ 3 มกราคม 2538

ก.ม. อนุมัติให้จัดตั้งงานเลขานุการผู้บริหารในกองกลาง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2538

ก.ม. ได้เห็นชอบให้หน่วยงานประสานงานมีฐานะเป็นงานประสานงาน

วันที่ 18 กันยายน 2538

ก.ม. อนุมัติการจัดสรรอัตรากำลังลงตามการแบ่งส่วนราชการ ในกองกลาง ซึ่งประกอบไปด้วย
งานสารบรรณ
งานการเจ้าหน้าที่
งานคลัง
งานพัสดุ
งานประชาสัมพันธ์
งานสภาอาจารย์
งานอาคารสถานที่
งานประสานงาน
งานเลขานุการผู้บริหาร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2539

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองคลังในสำนักงานอธิการบดีเป็นการภายใน โดยให้แยกหน่วยงานจากกองกลาง คือ งานคลังและงานพัสดุ ไปจัดตั้งเป็นกองคลังเป็นการภายใน ตามคำสั่งที่ 265/2539 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2539 ต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ และกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ในสำนักงานธิการบดีเป็นการภายใน โดยแยกงานการเจ้าหน้าที่ และงานอาคารสถานที่ ออกจากกองกลางไปจัดตั้งเป็นกองภายในสำนักงานอธิการบดี ปัจจุบัน กองกลางจึงเหลืองานในสังกัดจำนวน 6 งาน คือ
งานสารบรรณ
งานเลขานุการผู้บริหาร
งานประชาสัมพันธ์
งานสภาอาจารย์
งานประสานงาน
งานประชุม

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

รวบรวมภาพเหตุการของมหาวิทยาลัย

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

  • Thai

Script of material

Language and script notes

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Alternative identifier(s)

Access points

Subject access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Draft

Level of detail

Full

Dates of creation revision deletion

Language(s)

  • Thai

Script(s)

Sources

Accession area